38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowa• 2019 • 2018 • 2017 • 2016 •
• 2015 • 2014 • 2013 • 2012 •
• 2011 • 2010 • 2009 • 2008 •Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 24 października do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV-VIII.
W związku z decyzją MEiN nasza Szkoła będzie realizowała kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w klasach IV-VIII.
Klasy I- III pracują w trybie stacjonarnym...   więcej>>>


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dzień 14 października 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W tym dniu będą organizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Rodzice zainteresowani udziałem uczniów w zajęciach proszeni są o telefoniczne zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły pod nr 13 43 150 19. Informację należy przekazać do dnia 12 października 2020 r. (poniedziałek) do godz. 14:00. Pozwoli to na zaplanowanie zajęć w tym dniu.


Opieka sprawowana przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że uczniowie są objęci profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki zdrowotnej obejmujących...   więcej>>>


Szanowni Państwo!!!

Przypominamy, że spotkania wychowawców z rodzicami odbędą się w dniach 14-16.09.2020 r. zgodnie z przekazaną za pośrednictwem uczniów informacją. Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących na terenie szkoły obostrzeń sanitarnych.
Serdecznie zapraszamy.


Wychowania do życia w rodzinie - informacja dla rodziców...   więcej>>>


STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie mogą ubiegać się o stypendium socjalne na rok szkolny 2020/2021. Wnioski można składać od 1 do 15 września 2020 r...   więcej>>>


ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłoszą potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. W pierwszym tygodniu roku szkolnego 2020/2021, począwszy od 2 września br., będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla chętnych dzieci po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretarzem szkoły.
Karta zapisu jest dostępna na stronie internetowej szkoły...   więcej>>>


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że od 14.09.2020 r. jest możliwość korzystania z jednodaniowego posiłku (obiadu) przygotowanego przez Przedszkole Samorządowe im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym. Oświadczenie dotyczące z korzystania z posiłków należy pobrać, uzupełnić i przesłać skan drogą elektroniczną na adres pspkw@wp.pl do 04.09.2020 r. Prosimy o terminowe złożenie oświadczeń...   więcej>>>


RODO - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych...   więcej>>>


INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021...   więcej>>>


PROCEDURY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KROŚCIENKU WYŻNYM OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.:

• Wyciąg z procedur funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym od 1 września 2020 r. dotyczących uczniów i rodziców   więcej>>>
• Wyciąg z procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym   więcej>>>

O wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II będziemy na bieżąco informowali na stronie szkoły.


Szanowni Rodzice!

W związku z decyzją MEN, zajęcia w szkołach rozpoczynają się w tradycyjnej formy kształcenia. Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek (Wytyczne MEN, MZ i GIS ), które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół.
Nasza szkoła na podstawie tych wytycznych przygotowuje wewnętrzne regulaminy i procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, które zostaną udostępnione rodzicom i uczniom w piątek 28 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej szkoły...   więcej>>>


Do rodziców sześciolatków

Podręczniki dla klas "0" zostały zamówione. Jest to pakiet Wydawnictwa MAC "Okrywam siebie - złota kolekcja" BB+ sześciolatek.
Podręcznik do języka angielskiego należy zakupić we własnym zakresie: Rebecca Adlard, Ewa Kołakowska, Edyta Pikulska, Super Heroes - Podręcznik do języka angielskiego - wychowanie przedszkolne, wyd. Nowa Era.

Wyprawka zerówkowicza na rok szkolny 2020/2021 - pobierz


Szanowni Państwo!

W dniu 10 sierpnia 2020 r. o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie dotyczące organizacji klas szóstych w roku szkolnym 2020/2021 z zachowaniem reżimu sanitarnego. Spotkanie odbędzie się na hali. Obowiązują maseczki na osłonę ust i nosa.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!
Zapraszamy na spotkania organizacyjne rodziców uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczną naukę w:
a) oddziałach zerowych - 07.07.2020 r. godz. 17:00 - sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem oddziałów;
b) klasach pierwszych - 08.07.2020 r. godz. 17:00 - sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem klas;
c) klasach szóstych - 09.07.2020 r. godz. 17:00 - informacja na temat funkcjonowania klas w związku z decyzją o utworzeniu 3 oddziałów klas szóstych.


GaszynChallenge

Wyzwanie przyjęte!
Dziękujemy za nominację Szkole Podstawowej w Zalesiu, my nominujemy:
1. Samorządowe Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym
2. Radę Sołecką w Krościenku Wyżnym
3. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.
Zadanie jest proste, naminowani muszą wykonać 10 pompek...   więcej>>>


Szanowni Państwo!

Wychodząc naprzeciw sugestiom rodziców, uczniowie/rodzice mogą odebrać świadectwa oraz nagrody w piątek 26 czerwca 2020r. według umieszczonego poniżej harmonogramu. Istnieje też możliwość odbioru świadectw/nagród według zasad ustalonych wcześniej, które przekazali wychowawcy klas (zasady te uwzględniają zalecenia MEN dające możliwość odbioru świadectwa w innym dniu). Uczniowie/rodzice mogą odbierać świadectwa w 10 minutowych odstępach czasowych (4 osoby na 10 minut według listy uczniów w dzienniku). Odbiór świadectw w tych terminach jest dobrowolny. Można je również odebrać w innych dniach, w godzinach pracy szkoły.

Harmonogram odbioru świadectw w dniu 26 czerwca 2020 r. - czytaj!!!


Bezpieczne wakacje 2020!

Na wakacjach w czasie pandemii koronawirusa należy zachować szczególną ostrożność, tym bardziej, jeśli podróżujemy z dzieckiem.

14 zasad, których należy przestrzegać w Polsce i za granicą - czytaj!!!
Zasady bezpieczeństwa na wakacjach - czytaj!!!


Szanowni Państwo!

Zgodnie z uchwałą NR XI/70/2019 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 października 2019r. w sprawie określania szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić rodzic, opiekun prawny ucznia lub dyrektor szkoły podstawowej do której uczeń uczęszcza. Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne do dnia 15 lipca 2020 r. W celu przygotowania wniosków dla uczniów, którzy spełniają zawarte w regulaminie kryteria, prosimy o kontakt z wychowawcami klas.

Szczegółowe warunki i tryb udzielania stypendiów - czytaj!!!
Wniosek o przyznanie stypendium - pobierz!!!


INFORMACJA

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym:
  12 czerwca 2020 r.
  16-18 czerwca 2020 r.
  24-25 czerwca 2020 r.

W/w dniach nie będzie prowadzone zdalne nauczanie.
!!! 11.06.2020 Boże Ciało - dzień ustawowo wolny od zajęć lekcyjnych.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

W dniu 3 czerwca 2020 r. w godz. 17.00-18.00 odbędzie się wywiadówka on-line. Wychowawcy i nauczyciele w tym terminie będą pełnić dyżury konsultacyjne on-line za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS. Proponowane oceny roczne dla klas IV-VIII będą dostępne w dzienniku elektronicznym LIBRUS. Natomiast propozycje do ocen opisowych na koniec roku 2019/2020 w klasach I-III można będzie odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 15:00 stosując się do obowiązującego na terenie szkoły reżimu sanitarnego.


Szanowni Państwo!

W sekretariacie szkoły są do odebrania decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego. Bardzo proszę o zachowanie obowiązującego na terenie szkoły reżimu sanitarnego w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju przy odbieraniu dokumentu.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!
Od 25 maja br. istnieje możliwość za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć opiekuńczo - wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym w bezpośrednim kontakcie z osobą prowadzącą...   więcej>>>


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!
Od 25 maja br. szkoła organizuje konsultacje indywidualne i grupowe dla uczniów klas VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów...   więcej>>>
Święty Jan Paweł II - patron Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym...   więcej>>>

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!
Od 18 maja br. istnieje możliwość za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia w realizacji zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby rodzice tych uczniów przekazali telefonicznie stosowną informację do sekretariatu szkoły...   więcej>>>


INFORMACJA DLA RODZICÓW


Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu "ZDALNA SZKOŁA", który został uruchomiony przez ministerstwa edukacji oraz cyfryzacji w związku z epidemią koronawirusa, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym będzie udostępniać (wypożyczać) do bezpłatnego użyczenia uczniom szkolne laptopy na czas zdalnego nauczania...  więcej>>>


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!
Od 11 maja br. oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym będą otwarte. W związku z zaleceniem MEN, w pierwszej kolejności z zajęć realizowanych w oddziałach przedszkolnych w PSP im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu...   więcej>>>


INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS ZEROWYCH

Przygotowana przez szkołę "INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ" jest gotowa do odebrania w sekretariacie szkoły. Decyzja o terminie odbioru dokumentu należy do Państwa.


INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Dzień 01.05. 2020r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zajęcia online i konsultacje z nauczycielami nie będą się odbywać.


HARCERSKA AKCJA LETNIA

Harcerze z 8 Drużyny Harcerskiej przymierzają się do organizacji obozu harcerskiego na Mazurach w terminie 14 - 27 lipca 2020 (oczywiście jeżeli będzie to możliwe). Informacji udziela drużynowa Klaudia Mercik - tel. 733596584.


Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka. "Znamię! Znam je?"

Nasza szkoła przystąpiła do programu promującego zdrowie, mającego na celu poznanie przyczyn, objawów i sposobów zapobiegania czerniakowi skóry. Program skierowany był do uczniów klas 7. i 8...    więcej>>>


Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone do 24 maja 2020 r.

Informuję, że na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do dnia 24 maja 2020 r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

W dniu 20 kwietnia 2020 r. w godz. 17.00-18.00 odbędzie się dzień otwarty szkoły on-line. Wychowawcy i nauczyciele w tym terminie będą pełnić dyżury konsultacyjne on-line za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS.


Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone do 26 kwietnia 2020 r.

Informuję, że na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do dnia 26 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.642) przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.
    Niech Zmartwychwstały Chrystus
    oświeca drogi codziennego życia,
       obdarza błogosławieństwem
   i pomaga życie czynić szczęśliwym.

Wesołych i ciepłych świąt Wielkanocnych!


NOWE SALE LEKCYJNE

Remont sal lekcyjnych w naszej szkole - czytaj!!!


INFORMACJA DLA RODZICÓW i UCZNIÓW

W dniach 9-14.04.2020 r. zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego trwać będzie WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA.
Zajęcia online i konsultacje z nauczycielami nie będą się odbywać.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że termin rekrutacji został wydłużony do 9 kwietnia 2020 r.
Karty zapisu można składać w formie elektronicznej na adres pspkw@wp.pl


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo. W związku z zaistniałą sytuacją wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w najbliższym czasie nauczyciele będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Bardzo proszę o śledzenie informacji na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym "LIBRUS".
Prosimy również aby śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

  • GIS: https://gis.gov.pl - czytaj!!!
  • MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja - czytaj!!!
  • MZ: https://www.gov.pl/web/zdrowie - czytaj!!!


 


INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r., zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II zostają zawieszone na dwa tygodnie. 12 i 13 marca br. to dni, w których w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły.
   więcej>>>


INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

W dniach 9-11.03.2020 r. odbywać się będą Szkolne Rekolekcje Wielkopostne. Zajęcia w tych dniach kończyć się będą planowo. Działać będzie świetlica szkolna. Udział w rekolekcjach jest dobrowolny.

Program Rekolekcji Wielkopostnych 2020 - czytaj!!!


INFORMACJA PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

      "CO MUSISZ WIEDZIEĆ KORONAWIRUSIE"- czytaj!!!


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie informujemy, aby w razie wystąpienia objawów grypopodobnych pozostawić dziecko w domu.

Jednocześnie przekazujemy informację Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Chin, Północnych Włoch, Korei Południowej oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2.

Informacja dla osób powracających z Chin, Północnych Włoch, Korei Południowej oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną koronawirusem - czytaj!!!


Informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego

      Dlaczego trzeba myć ręce? - czytaj!!!

Jak zabezpieczyć się przed wichurą

      Bądź bezpieczny - czytaj!!!


Drodzy Rodzice naszych przyszłych uczniów!

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Krościenko Wyżne. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym informuję, że nabór zarówno do klasy pierwszej jak i oddziału przedszkolnego przy naszej szkole będzie trwał od 17. 02. 2020 r. do 13. 03 2020 r. (termin postępowania uzupełniającego- od 01.06. 2020 r. do 08.06. 2020 r.)
Zachęcam do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji do klasy pierwszej oraz Regulaminem rekrutacji do oddziału przedszkolnego. Regulaminy dostępne są na szkolnej stronie www.spkw.pl , w sekretariacie szkolnym i na szkolnej tablicy ogłoszeń.
Wypełnione wnioski rekrutacyjne (wraz z załącznikami - jeżeli są potrzebne) należy składać w sekretariacie szkoły - osobiście, poprzez pocztę lub przesyłając elektronicznie skan wypełnionego i podpisanego wniosku na adres: pspkw@wp.pl

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego - pobierz

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej - pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - pobierz

Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy - pobierz

Wniosek zapisu dziecka spoza obwodu szkolnego do pierwszej klasy - pobierz


Informacja dla rodziców

W dniu 10 lutego 2020 r. o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie rodziców uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą uczestniczyć w zajęciach "Wychowanie do życia w rodzinie". Na spotkaniu omawiane będą cele i treści realizowanego programu nauczania.


Informacja dla rodziców

W związku z remontem sal lekcyjnych oddziały zerowe są chwilowo przeniesione do pomieszczeń w suterenach.
Klasa 0a- sala nr 27
Klasa 0b- sala nr 26
Remont wpłynie korzystnie na estetykę i funkcjonalność pomieszczeń.
Za utrudnienia przepraszamy !


Publiczna Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym została zakwalifikowana do projektu "Ferie z ekonomią" realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w okresie od 04.12.2019 r. - 30.06.2020 r. Projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej. Są to dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii...    więcej>>>


Zajęcia podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020 - czytaj!


Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach 2-3.01.2020 r. posiłki dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym nie będą wydawane. Szkoła będzie zapewniać posiłki dla uczniów od 7.01.2020 r.

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
       ©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym