38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowa• 2019 • 2018 • 2017 • 2016 •
• 2015 • 2014 • 2013 • 2012 •
• 2011 • 2010 • 2009 • 2008 •
Program wychowawczo - profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym na rok 2021/2022 (konsultacje)

Drodzy Rodzice!

Przedstawiamy Państwu do konsultacji projekt Programu wychowawczo - profilaktycznego na rok 2021/2022 opracowany na podstawie diagnozy środowiska szkolnego.

Oczekujemy na Państwa uwagi, refleksje, wnioski nie później niż do 14 września 2021. Można je składać do wychowawców.

Projekt programu wychowawczo - profilaktycznego na rok 2021/2022 (pobierz)Wychowania do życia w rodzinie - informacja dla rodziców na rok szkolny 2021/2022

Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

Indywidualna i społeczna wartość rodziny, zarówno w swej strukturze, jak i podejmowanych funkcjach, czyni przygotowanie do jej założenia zadaniem o wyjątkowym znaczeniu. W jego realizacji uczestniczy również szkoła mająca istotny udział w przekazywaniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności i postaw.

Nadrzędnym celem zajęć WDŻ jest pomoc wychowankowi, aby stawał się coraz bardziej dojrzałym i odpowiedzialnym człowiekiem. Oprócz poszerzania wiedzy o sobie, o swoich emocjach, przeżyciach i zmianach fizycznych okresu dojrzewania, istotne jest nabywanie umiejętności komunikacji międzyosobowej, obdarzania innych szacunkiem, życzliwością i przyjaźnią.

Pełna treść informacji nt. "Wychowania do życia w rodzinie" w roku szkolnym 2021/2022 (pobierz)Informacja dla rodziców

Informujemy, że od 13.09.2021 r. jest możliwość korzystania z jednodaniowego posiłku (obiadu) przygotowanego przez Przedszkole Samorządowe im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym. Zapisu na posiłki można dokonać w sekretariacie szkoły do 09.09.2021 r. Dzienna stawka za posiłek wynosi 3,50 zł. Uiszczania opłat za posiłek w kwocie 3,50 zł z góry do 10-go dnia każdego miesiąca z wyjątkiem września do 20.09.2021 r. na konto bankowe przedszkola. W przypadku nieobecności ucznia na stołówce prosimy informować szkołę do godz. 13.00 w dniu poprzedzającym nieobecność. Informujemy, że odpłatność za obiady w miesiącu wrześniu będzie wynosiła za 14 dni - 49 zł. Prosimy o terminowe wpłaty do dnia 20.09.2021 r. na konto przedszkola 68 1130 1105 0005 2490 4220 0002. W polu "tytułem" proszę wpisać imię i nazwisko dziecka.

Oświadczenie rodzica (pobierz)Szanowni Państwo

Informujemy, że spotkanie informacyjne w sprawie szczepień dzieci, które ukończyły 12 rok życia odbędzie się 6 września 2021 r. o godz. 17:00 na hali gimnastycznej. Spotkanie prowadzone będzie przy udziale lekarza Pani Ewy Gonet - Jurusik.

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas VI, VII i VIII zainteresowanych udziałem organizacyjnym szkoły w szczepieniu.

Prosimy o zachowanie obowiązujących w szkole zasad sanitarnych.INFORMACJA DLA RODZICÓW!


Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informacje informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. możliwości szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19.

Przekazujemy Państwu informacje przygotowane przez MEiN:

1. List w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 - Fundacja "Rodzice Szkole" (pobierz)

2. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat - rekomendacje dla rodziców - plakat informacyjny (pobierz)

3. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 (pobierz)

4. Delkaracja na szczepienia (pobierz)

5. List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków (pobierz)Upływa czas obowiązkowego spisu!
Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym w roku szkolnym 2021/2022

Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów i po pozytywnym zatwierdzeniu przez Komisje Kwalifikacyjną.

Każdy z rodziców/prawnych opiekunów/ chcąc by dziecko uczęszczało do świetlicy szkolnej zobowiązany jest do złożenia karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej - wyciąg z regulaminu świetlicy (pobierz)

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (pobierz)Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 1 września 2021 r. zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym prowadzone będą w trybie stacjonarnym z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych, zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych - tryb pełny stacjonarny:

1. Procedura funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym od 01.09.2021 r. (pobierz)

2. Procedura bezpieczeństwa na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym w okresie pandemii COVID-19 obowiązująca od 01.09.2021 r. (pobierz)

3. Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym obowiązująca od 01.09.2021 r. (pobierz)

4. Wytyczne dla rodziców i uczniów obowiązujące od 01.09.2021 r. (pobierz)

5. Oświadczenie rodzica (pobierz)

6. Deklaracja rodzica (pobierz)Szanowni Rodzice i Uczniowie!

W związku z decyzją MEiN, zajęcia w szkołach rozpoczynają się w tradycyjnej formie kształcenia. Minister Przemysław Czarnek przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek (Wytyczne MEiN, MZ i GIS), które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół.
Nasza szkoła na podstawie tych wytycznych przygotowuje wewnętrzne procedury funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID-19, które zostaną udostępnione rodzicom i uczniom w poniedziałek 30 sierpnia 2021 r. na stronie internetowej szkoły: http://www.spkw.pl

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 (pobierz)Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie mogą ubiegać się o stypendium socjalne na rok szkolny 2021/2022. Wnioski można składać od 1 do 15 września 2021 r.

KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń (szkoły podstawowej, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej) - zamieszkujący na terenie Gminy Krościenko Wyżne, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 528 zł netto.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia 2021 r. lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Wykazane dochody muszą być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem albo oświadczeniem.
Stypendium przyznawane jest na dany rok szkolny i realizowane poprzez refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w danym roku szkolnym, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT oraz rachunków wystawionych na ucznia lub rodzica.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane w terminie od 1 do 15 września br., a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października br. w księgowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym przy ul. Szkolnej 34.
Formularze wniosków można pobrać w księgowości w Publicznej Szkole Podstawowej oraz na stronie internetowej szkoły.

W przypadku występowania o stypendium dla większej liczby dzieci należy wypełnić wniosek odrębnie dla każdego dziecka.


1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (pobierz)

2. Pełnomocnictwo pełnoletniego ucznia (pobierz)

3. Oświadczenie (pobierz)WYPRAWKA UCZNIA KLASY ZEROWEJ I PIERWSZEJ - ROK SZKOLNY 2021/2022


Wyprawka dla ucznia klasy zerowej (pobierz)

Wyprawka dla ucznia klasy pierwszej (pobierz)

"Wyprawka Dla Żaka"

W dniach 01.06.2021 r. do 08.06.2021 r. w naszej szkole została zorganizowana zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz uczniów z mniej zamożnych rodzin. Celem tej akcji było pozyskane artykułów papierniczych, które umożliwią przygotowanie wyprawek szkolnych. Pomoc skierowana była do dzieci rozpoczynających we wrześniu naukę, a których...    więcej>>>II Powiatowy Konkurs Matematyczny im. Ignacego Łukasiewicza

Ten młody konkurs, którego organizatorem jest Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, został wpisany przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty na listę mogących być wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły.
Celem konkursu jest wyłonienie talentów, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz...    więcej>>>Nasze sukcesy NA TEN CZAS

Od maja tego roku 4 uczennice należące do koła teatralnego - Amelia Filar, Zuzanna Aftanas, Blanka Słowik i Zuzanna Filar brały udział w warsztatach online zorganizowanych jako część projektu TEATR W SIECI/NATENCZAS'21 realizowanego w ramach programu PRZESTRZENIE SZTUKI. To już druga edycja tego działania, w której wzięli udział uczniowie naszej szkoły.

W tym roku warsztaty teatralne prowadziła aktorka...    więcej>>>Szanowni Państwo!

Przypominamy, że do dnia 15 lipca 2021 r. należy złożyć Wniosek wraz załącznikami w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne .

Wniosek o przyznanie stypendium (pobierz)

Uchwała NR IX/ 60/2019 (pobierz)

Uchwała NR XI/70/2019 (pobierz)Konkurs "The Big Challenge"

W połowie kwietnia chętni uczniowie z klas 4-8 wzięli udział w międzynarodowym konkursie językowym "The Big Challenge", którego głównym celem jest motywowanie do nauki języka angielskiego. Po raz pierwszy odbył się on w 1998 roku we Francji, a obecnie uczestniczy w nim młodzież z wielu krajów Europy, m.in. Austrii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii oraz Polski. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad trzysta tysięcy uczniów z wielu europejskich szkół podstawowych i średnich. Naszą szkołę reprezentowało...    więcej>>>Informacja dla Rodziców

23, 24. 06. 2021 r. - dni te są wolne od zajęć lekcyjnych. Dla uczniów organizowane będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Rodzice zainteresowani udziałem uczniów w zajęciach proszeni są o telefoniczne zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły pod nr 13 43 150 19. Informację należy przekazać do dnia 22 czerwca 2021 r. (wtorek) do godz. 12:00. Pozwoli to na zaplanowanie zajęć w tych dniach.Michał Omachel z klasy VI b laureatem Konkursu Biblijnego na szczeblu Archidiecezji Przemyskiej

Do Konkursu Biblijnego organizowanego w Archidiecezji Przemyskiej w roku szkolnym 2020/2021 przystąpiło 225 szkół podstawowych, a uczniów przygotowywało ponad 300 katechetów. Konkurs został przeprowadzony pod hasłem "Jezus gromadzi Kościół na Świętej Wieczerzy", a jego przedmiotem była znajomość wybranych fragmentów Ewangelii według św. Mateusza.

Etap szkolny odbył się na początku marca 2021 roku online. Wzięli w nim udział...    więcej>>>Szanowni Państwo!

Zgodnie z uchwałą NR XI/70/2019 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określania szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić rodzic, opiekun prawny ucznia lub dyrektor szkoły podstawowej do której uczeń uczęszcza. Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne do dnia 15 lipca 2021 r. W celu przygotowania wniosków dla uczniów, którzy spełniają zawarte w regulaminie kryteria, prosimy o kontakt z wychowawcami klas.

Szczegółowe warunki i tryb udzielania stypendiów (czytaj)

Wniosek o przyznanie stypendium (pobierz)Uczniowie konstruują ekopojazdy

Na przełomie maja i czerwca uczniowie klas trzecich omawiali na lekcjach języka angielskiego tematy związane z podróżowaniem. Poznawali m.in. nazwy różnych środków transportu, które poruszają się po lądzie, wodzie i w powietrzu. Poszerzyli swoją wiedzę o świecie podczas lektury tekstu o takich nietypowych pojazdach jak...    więcej>>>Informacja dla Rodziców

Dzień 3 czerwca 2021 r. (Boże Ciało) jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W tym dniu w szkole nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze.

Dzień 4 czerwca 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W tym dniu będą organizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Rodzice zainteresowani udziałem uczniów w zajęciach proszeni są o telefoniczne zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły pod nr 13 43 150 19. Informację należy przekazać do dnia 2 czerwca 2021 r. (środa) do godz. 12:00. Pozwoli to na zaplanowanie zajęć w tym dniu."Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami!"

Iskierka nie zgasła i krąży dalej! Oddział przedszkolny również wziął udział w akcji #challengeniebieskiemotyle2021. Dzieci z radością wzięły udział w tym wyzwaniu i świetnie się przy tym bawiły!

A do dalszej zabawy zapraszamy...    więcej>>>Dzień Mamy

Dzień Mamy to najpiękniejsze, wyjątkowe i najbardziej osobiste święto w roku.
Słowo: mama, mamusia, mateńka - to synonim miłości i dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia, to ostoja i poczucie bezpieczeństwa, przywiązania, przyjaźni i wiary w to wszystko, co piękne i szlachetne.

Dzień Mamy obchodzimy zawsze 26 maja, w okresie...    więcej>>>Klasa 2a przyłączyła się do akcji "Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami"

Klasa II a Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym dziękuje Pani Jadwidze Paradysz i klasie II b za nominację do akcji #challengeniebieskiemotyle2021 zainicjowanej przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

Uczniowie klasy II a z zaangażowaniem i radością podjęli wyzwanie i włączyli się do akcji, która ma na celu...    więcej>>>Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki od dnia 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym wracają do nauki stacjonarnej. Na terenie szkoły nadal obowiązują dotychczasowe procedury i obostrzenia sanitarne zgodne z "Wytycznymi MEiN, MZ i GiS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 20.05.2021 r.)". Prosimy o ich przestrzeganie.

1. Procedura funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym od 31.05.2021 r. (pobierz)

2. Procedura bezpieczeństwa na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym w okresie pandemii COVID-19 obowiązująca od 31.05.2021 r. (pobierz)

3. Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym obowiązująca od 31.05.2021 r. (pobierz)

4. Wytyczne dla rodziców i uczniów obowiązujące od 31.05.2021 r. (pobierz)

5. Oświadczenie rodzica (pobierz)

6. Deklaracja rodzica (pobierz)INFORMACJA DLA RODZICÓW

W dniach 25, 26, 27. 05. 2021 r. organizowany będzie w szkole egzamin ósmoklasisty. Dni te są wole od zajęć lekcyjnych. Dla zainteresowanych uczniów organizowane będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Rodzice zainteresowani udziałem uczniów w zajęciach proszeni są o telefoniczne zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły pod nr 13 43 150 19.
Informację należy przekazać do dnia 24 maja 2021 r. (poniedziałek) do godz. 12:00. Pozwoli to na zaplanowanie zajęć w tych dniach.Najnowsze wydania KLEKSA w wersji elektronicznej!

Kolejny niełatwy rok dla gazetkowiczów. Znów obciążony nauką zdalną, a co za tym idzie - utrudnioną pracą redakcyjną. Powoli uczymy się funkcjonować w tym zmienionym świecie. Okazało się, że KLEKSA można wydawać w zupełnie innej niż do tej pory formule. Wpadliśmy na pomysł, by przygotowywać wersję elektroniczną ...    więcej>>>"Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami!"

Pod takim hasłem nasza placówka przyłączyła się do wyzwania przyjmując zaproszenie od SP w Szczepańcowej. Przyłączyliśmy się akcji, która upamiętnia Światowy Dzień Autyzmu mający na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. Przyjmując wyzwanie chcemy przekazać iskierkę przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.
Dziękujemy za nominację i kontynuujemy akcję wspólnie z #challengniebieskiemotyle2021.

Nominujemy:
- Przedszkole Zgromadzenia...    więcej>>>Szanowni Państwo

W sekretariacie szkoły są do odebrania decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego. W związku z sytuacją epidemiologiczną bardzo proszę o zachowanie na terenie szkoły reżimu sanitarnego przy odbieraniu dokumentu (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

Decyzje można odbierać w terminie: 20.05 - 31.05.2021 r. od godziny 8:00 - 15:00.Z radością witamy naszych uczniów w szkole po tak długiej przerwie spowodowanej epidemią. Chcemy aby wszyscy czuli się w szkole jak najlepiej.

Zrobiliśmy wszystko, aby było bezpiecznie, zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli oraz rodziców. Czekamy na Was, życzymy zapału w rozwijaniu swoich pasji i kształtowaniu charakterów.

Dyrekcja i NauczycieleSzanowni Rodzice i Uczniowie!

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r., zajęcia w zakresie klas IV-VIII będą realizowane w systemie tzw. hybrydowym.

1. Wytyczne dla rodziców i uczniów klas IV-VIII (pobierz)

2. Harmonogram zajęć w klasach IV-VIII w systemie tzw. hybrydowym od 17.05.-28.05.2021 r. (pobierz)

3. Oświadczenie rodzica (pobierz)

4. Deklaracja rodzica (pobierz)

Dyrekcja
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Krościenku WyżnymJan Paweł II - "(ZA)ATAKOWANY"

40 lat temu, 13 maja 1981 roku, miał miejsce zamach na życie Jana Pawła II. Podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie, o godz. 17.19 uzbrojony napastnik Ali Agca, oddał w stronę Ojca Świętego strzały. Wybuchła panika, a papieża, ciężko ranionego w brzuch i w rękę natychmiast przewieziono do kliniki w Gemelli, gdzie rozpoczęła się kilkugodzinna walka o jego życie. Cały świat zwrócił swe oczy ku Stolicy Piotrowej i w ogromnym napięciu śledził napływające doniesienia. Wszyscy zadawali sobie pytanie, czy Jan Paweł II przeżyje?

Link do animacji:
https://wychowujmy.pl/"Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami"

Klasa II b Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym dziękuje Pani Alicji Najdeckiej i Szkole Podstawowej w Zalesiu za nominację do akcji #challengeniebieskiemotyle2021

Klasa II b z radością podjęła wyzwanie. Wszyscy uczniowie i wychowawczyni przesyłają uśmiechy i niebieskie motylki do osób z autyzmem, a do dalszej...    więcej>>>Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19., od 4 maja 2021 r. uczniowie klas I-III wracają do nauczania stacjonarnego.

Zajęcia w klasach IV-VIII nadal będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


1. Procedura bezpieczeństwa na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym w okresie pandemii COVID-19 obowiązująca od 04.05.2021 r.

2. Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym obowiązująca od 04.05.2021 r.

3. Wytyczne dla rodziców i uczniów oddziałów przedszkolnych i klas I-III obowiązujące od 04.05.2021 r.

4. Oświadczenie rodzica (pobierz)

5. Deklaracja rodzica (pobierz)

6. Wniosek o zajęcia w szkole / zajęcia zdalne na terenie szkoły - klasy IV-VIII (pobierz)

7. Oświadczenie osoby wchodzącej na teren Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym (pobierz)

Dyrekcja
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym
Szanowni Rodzice!

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19., od 26 kwietnia 2021 r. do 2 maja 2021 r. zajęcia w zakresie oddziałów przedszkolnych będą nadal odbywać się w trybie stacjonarnym na terenie szkoły, klas I-III w systemie tzw. hybrydowym. Natomiast zajęcia w klasach IV-VIII z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie).

Harmonogram zajęć w klasach I-III w systemie tzw. hybrydowym od 26.04.-30.04.2021

Jednocześnie informujemy, że nadal w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym będzie funkcjonowała świetlica dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach. Ponadto, opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym, o ile rodzice zawnioskują o objęcie ich dzieci opieką.

Wniosek o objęcie dziecka opieką świetlicową w okresie nauczania w systemie tzw. hybrydowym w klasach I-III od 26.04-30.04.2021 r. (pobierz)

Wytyczne dla rodziców i uczniów oddziałów przedszkolnych i klas I-III obowiązujące od 26 kwietnia 2021 r. (pobierz)

Dyrekcja
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Krościenku WyżnymŚwiatowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - święto obchodzone 2 kwietnia. W ramach obchodów tego święta realizowane są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin. Sytuacja epidemiologiczna w kraju bardzo utrudniła zorganizowanie akcji, ale mimo...    więcej>>>


Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych wszystkim Czytelnikom i Sympatykom "KLEKSA" życzy Redakcja.
Zapraszamy do lektury wiosennego numeru naszego pisemka!    więcej>>>

Światowy Dzień Zespołu Downa w świetlicy szkolnej

21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa. Ponieważ w tym roku dzień ten wypada w niedzielę, uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej, już w piątek 19 marca mieli okazję, aby integrować się z osobami z zespołem Downa.
Przeprowadzone z uczniami zajęcia miały na celu...    więcej>>>


Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. zajęcia w oddziałach przedszkolnych, klasach I-III i IV-VIII Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżym będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowe informacje dotyczące działań szkoły przekażą wychowawcy klas.

Jednocześnie informujemy, że rodzice uczniów oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III, którzy pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, mogą złożyć wniosek o opiekę nad dzieckiem na terenie szkoły.

    1.Wniosek o opiekę nad dzieckiem na terenie szkoły - oddziały przedszkolne (pobierz)

    2.Wniosek o opiekę nad dzieckiem na terenie szkoły - klasy I-III (pobierz)

Dyrekcja
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Krościenku WyżnymNarodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w...    więcej>>>


Światowy Dzień Zespołu Downa

To nie przypadek, że Światowy Dzień Zespołu Downa obchodzony jest 21 marca. Wada ta polega na tym, że w 21 parze chromosomów osoby z zespołem Downa zamiast dwóch, mają trzy chromosomy. Uczniowie naszej szkoły jak co roku pokazali...    więcej>>>


Dzień Bezpiecznego Internetu

W dniu 24.02.2021 r. klasa 6 b zrealizowała kolejne działania w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. Uczniowie zostali zgłoszeni za pośrednictwem elektronicznego formularza na stronie DBI, a następnie zapisani na listę lokalnych inicjatyw na rzecz...    więcej>>>


Akcja "Bałwanek dla Ignasia" - klasa II b

Klasa II b z panią Jadwigą Paradysz dziękuje za nominację klasie II a oraz pani Ewie Kubit z naszej szkoły i z wielką radością przyjmuje wyzwanie udziału w akcji "Bałwanek dla Ignasia". Drugoklasiści z wychowawczynią życzą Ignasiowi dużo zdrowia i radości.
Aby pomóc wystarczy:...    więcej>>>


Klasa II a wzięła udział w akcji pomocy dla Ignasia

Klasa II a z wychowawczynią Ewą Kubit bardzo dziękuje za nominację do akcji "Bałwanek dla Ignasia" p. Marcie Gargasz wraz z klasą II ze Szkoły Podstawowej w Komborni. Z radością podjęliśmy wyzwanie, a Ignasiowi życzymy dużo zdrowia i uśmiechu.

Do dalszej akcji nominujemy...    więcej>>>


Konkurs na kartkę walentynkową dla uczniów najmłodszych klas

W połowie lutego grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno - Językowym pod hasłem "Valentine's Day Card - Moja kartka walentynkowa". Organizatorem konkursu była Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie, a jego celem było przede wszystkim zaprezentowanie...    więcej>>>


Lekturowe lapbooki

Lapbook to w dosłownym polskim tłumaczeniu "książka na kolanach". Jest on czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Łączy rysunki, krótkie opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. W lapbookach dużo...   więcej>>>


Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, od 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. zajęcia w naszej Szkole, w klasach I-III oraz IV-VIII będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia w oddziałach przedszkolnych będą odbywać się w trybie stacjonarnym na terenie szkoły.
Szczegółowe informacje dotyczące działań szkoły przekażą wychowawcy klas.

Dyrekcja
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym


PRZYJAŹŃ, czyli to, co NAJWAŻNIEJSZE

Jak ważna jest w naszym życiu przyjaźń, zobaczyliśmy w trudnym czasie pandemii. Siódmoklasiści spragnieni koleżeńskich spotkań zaangażowali się w czasie lekcji języka polskiego w rozważania na temat roli przyjaźni we fraszkach J. Kochanowskiego. Okazało się, że w czasach poety z Czarnolasu, czyli w epoce renesansu, oraz we współczesnym świecie to temat...   więcej>>>


Drodzy Rodzice naszych przyszłych uczniów!

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Krościenko Wyżne w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym informuję, że nabór zarówno do klasy pierwszej jak i oddziału przedszkolnego przy naszej szkole będzie trwał od 15.02.2021 r. do 19.03. 2021r. (termin postępowania uzupełniającego - od 01.06.2021 r. do 08.06.2021 r.)...  więcej>>>


Szanowni Rodzice,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021, poz. 202) szkoła organizuje zajęcia zdalne w szkole dla uczniów, którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania...  więcej>>>


Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19., od 1 lutego 2021 r. do 14 lutego 2021 r. zajęcia w zakresie oddziałów przedszkolnych, klas I-III będą odbywać się nadal w trybie stacjonarnym na terenie szkoły. Natomiast zajęcia w klasach IV-VIII z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie).


Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19., od 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. zajęcia w zakresie oddziałów przedszkolnych, klas I-III będą odbywać się w trybie stacjonarnym na terenie szkoły. Natomiast zajęcia w klasach IV-VIII...  więcej>>>


Ferie zimowe - oferta zajęć online

Tuż po Nowym Roku tj. od 4 do 17 stycznia 2021 r. rozpoczną się ferie zimowe. Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 będą one zupełnie inne niż dotychczas. Zapraszamy więc na zajęcia w formule online. Przedstawiamy propozycje zajęć prowadzonych za pośrednictwem aplikacji TEAMS oraz SKYPE, linki do portali edukacyjnych, filmów, ciekawych stron, z których uczniowie mogą korzystać, doskonaląc swoje umiejętności, rozwijając pasje i zainteresowania.

    Propozycje dla klas I-III - otwórz
    Propozycje dla klas IV-VIII - otwórz

Serdecznie zapraszamy!!!

Dobro w... PACZCE

W piątkowy wieczór 11 grudnia 2020 r. wybrana przez nas rodzina otrzymała "Szlachetną paczkę". Z relacji jej opiekunki wynika, że państwo byli bardzo wzruszeni i z niedowierzaniem obserwowali, jak strażacy wnosili kolejne pudełka. Zainteresowanie ich losem i okazaną pomoc potraktowali jak cud...   więcej>>>

Świąteczny KLEKS grudzień 2020 w wersji cyrfowej...   więcej>>>INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW - KONSULTACJE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.1960 ), w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych, dla uczniów klas ósmych, szkoła organizuje konsultacje indywidualne lub w małych grupach z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów zdawanych na egzaminie ósmoklasisty tj.: język polski, matematyka i język angielski. Konsultację będą odbywać się...  więcej>>>


Szanowni Państwo!

W sekretariacie szkoły są do odebrania decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego. Bardzo proszę o zachowanie obowiązującego na terenie szkoły reżimu sanitarnego w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju przy odbieraniu dokumentu (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk). Decyzje można odbierać w terminie: 23-29.11.2020 r. od godziny 8:00-15:00.


Pomagamy mimo wszystko!


W ostatnich dniach ruszyła kolejna edycja "Szlachetnej paczki". W trudnym czasie epidemii wiele osób, szczególnie starszych, potrzebuje pomocy i poczucia wsparcia. Zdecydowaliśmy więc, że mimo przejścia szkoły w tryb pracy zdalnej będziemy podtrzymywać piękną tradycję i również w tym roku przystąpimy do akcji...   więcej>>>


Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki nasza Szkoła będzie realizowała kształcenie na odległość w klasach I-III oraz IV-VIII w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
Nowe przepisy będą obowiązywały od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r.
Informujemy, że od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. zajęcia w naszej Szkole, w klasach I-III oraz IV-VIII będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ...  więcej>>>


INFORMACJA DLA RODZICÓW


Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu "ZDALNA SZKOŁA+", który został uruchomiony przez ministerstwa edukacji oraz cyfryzacji w związku z epidemią koronawirusa, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym będzie udostępniać (wypożyczać) do bezpłatnego użyczenia uczniom szkolne laptopy na czas zdalnego nauczania. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Możliwość użyczenia laptopów posiadają uczniowie, którzy...  więcej>>>


Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 24 października do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV-VIII.
W związku z decyzją MEiN nasza Szkoła będzie realizowała kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w klasach IV-VIII.
Klasy I- III pracują w trybie stacjonarnym...   więcej>>>


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dzień 14 października 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W tym dniu będą organizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Rodzice zainteresowani udziałem uczniów w zajęciach proszeni są o telefoniczne zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły pod nr 13 43 150 19. Informację należy przekazać do dnia 12 października 2020 r. (poniedziałek) do godz. 14:00. Pozwoli to na zaplanowanie zajęć w tym dniu.


Opieka sprawowana przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że uczniowie są objęci profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki zdrowotnej obejmujących...   więcej>>>


Szanowni Państwo!!!

Przypominamy, że spotkania wychowawców z rodzicami odbędą się w dniach 14-16.09.2020 r. zgodnie z przekazaną za pośrednictwem uczniów informacją. Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących na terenie szkoły obostrzeń sanitarnych.
Serdecznie zapraszamy.


Wychowania do życia w rodzinie - informacja dla rodziców...   więcej>>>


STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie mogą ubiegać się o stypendium socjalne na rok szkolny 2020/2021. Wnioski można składać od 1 do 15 września 2020 r...   więcej>>>


ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłoszą potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. W pierwszym tygodniu roku szkolnego 2020/2021, począwszy od 2 września br., będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla chętnych dzieci po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretarzem szkoły.
Karta zapisu jest dostępna na stronie internetowej szkoły...   więcej>>>


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że od 14.09.2020 r. jest możliwość korzystania z jednodaniowego posiłku (obiadu) przygotowanego przez Przedszkole Samorządowe im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym. Oświadczenie dotyczące z korzystania z posiłków należy pobrać, uzupełnić i przesłać skan drogą elektroniczną na adres pspkw@wp.pl do 04.09.2020 r. Prosimy o terminowe złożenie oświadczeń...   więcej>>>


RODO - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych...   więcej>>>


INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021...   więcej>>>


PROCEDURY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KROŚCIENKU WYŻNYM OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.:

• Wyciąg z procedur funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym od 1 września 2020 r. dotyczących uczniów i rodziców   więcej>>>
• Wyciąg z procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym   więcej>>>

O wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II będziemy na bieżąco informowali na stronie szkoły.


Szanowni Rodzice!

W związku z decyzją MEN, zajęcia w szkołach rozpoczynają się w tradycyjnej formy kształcenia. Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek (Wytyczne MEN, MZ i GIS ), które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół.
Nasza szkoła na podstawie tych wytycznych przygotowuje wewnętrzne regulaminy i procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, które zostaną udostępnione rodzicom i uczniom w piątek 28 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej szkoły...   więcej>>>


Do rodziców sześciolatków

Podręczniki dla klas "0" zostały zamówione. Jest to pakiet Wydawnictwa MAC "Okrywam siebie - złota kolekcja" BB+ sześciolatek.
Podręcznik do języka angielskiego należy zakupić we własnym zakresie: Rebecca Adlard, Ewa Kołakowska, Edyta Pikulska, Super Heroes - Podręcznik do języka angielskiego - wychowanie przedszkolne, wyd. Nowa Era.

Wyprawka zerówkowicza na rok szkolny 2020/2021 - pobierz


Szanowni Państwo!

W dniu 10 sierpnia 2020 r. o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie dotyczące organizacji klas szóstych w roku szkolnym 2020/2021 z zachowaniem reżimu sanitarnego. Spotkanie odbędzie się na hali. Obowiązują maseczki na osłonę ust i nosa.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!
Zapraszamy na spotkania organizacyjne rodziców uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczną naukę w:
a) oddziałach zerowych - 07.07.2020 r. godz. 17:00 - sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem oddziałów;
b) klasach pierwszych - 08.07.2020 r. godz. 17:00 - sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem klas;
c) klasach szóstych - 09.07.2020 r. godz. 17:00 - informacja na temat funkcjonowania klas w związku z decyzją o utworzeniu 3 oddziałów klas szóstych.


GaszynChallenge

Wyzwanie przyjęte!
Dziękujemy za nominację Szkole Podstawowej w Zalesiu, my nominujemy:
1. Samorządowe Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym
2. Radę Sołecką w Krościenku Wyżnym
3. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.
Zadanie jest proste, naminowani muszą wykonać 10 pompek...   więcej>>>


Szanowni Państwo!

Wychodząc naprzeciw sugestiom rodziców, uczniowie/rodzice mogą odebrać świadectwa oraz nagrody w piątek 26 czerwca 2020r. według umieszczonego poniżej harmonogramu. Istnieje też możliwość odbioru świadectw/nagród według zasad ustalonych wcześniej, które przekazali wychowawcy klas (zasady te uwzględniają zalecenia MEN dające możliwość odbioru świadectwa w innym dniu). Uczniowie/rodzice mogą odbierać świadectwa w 10 minutowych odstępach czasowych (4 osoby na 10 minut według listy uczniów w dzienniku). Odbiór świadectw w tych terminach jest dobrowolny. Można je również odebrać w innych dniach, w godzinach pracy szkoły.

Harmonogram odbioru świadectw w dniu 26 czerwca 2020 r. - czytaj!!!


Bezpieczne wakacje 2020!

Na wakacjach w czasie pandemii koronawirusa należy zachować szczególną ostrożność, tym bardziej, jeśli podróżujemy z dzieckiem.

14 zasad, których należy przestrzegać w Polsce i za granicą - czytaj!!!
Zasady bezpieczeństwa na wakacjach - czytaj!!!


Szanowni Państwo!

Zgodnie z uchwałą NR XI/70/2019 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 października 2019r. w sprawie określania szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić rodzic, opiekun prawny ucznia lub dyrektor szkoły podstawowej do której uczeń uczęszcza. Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne do dnia 15 lipca 2020 r. W celu przygotowania wniosków dla uczniów, którzy spełniają zawarte w regulaminie kryteria, prosimy o kontakt z wychowawcami klas.

Szczegółowe warunki i tryb udzielania stypendiów - czytaj!!!
Wniosek o przyznanie stypendium - pobierz!!!


INFORMACJA

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym:
  12 czerwca 2020 r.
  16-18 czerwca 2020 r.
  24-25 czerwca 2020 r.

W/w dniach nie będzie prowadzone zdalne nauczanie.
!!! 11.06.2020 Boże Ciało - dzień ustawowo wolny od zajęć lekcyjnych.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

W dniu 3 czerwca 2020 r. w godz. 17.00-18.00 odbędzie się wywiadówka on-line. Wychowawcy i nauczyciele w tym terminie będą pełnić dyżury konsultacyjne on-line za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS. Proponowane oceny roczne dla klas IV-VIII będą dostępne w dzienniku elektronicznym LIBRUS. Natomiast propozycje do ocen opisowych na koniec roku 2019/2020 w klasach I-III można będzie odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 15:00 stosując się do obowiązującego na terenie szkoły reżimu sanitarnego.


Szanowni Państwo!

W sekretariacie szkoły są do odebrania decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego. Bardzo proszę o zachowanie obowiązującego na terenie szkoły reżimu sanitarnego w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju przy odbieraniu dokumentu.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!
Od 25 maja br. istnieje możliwość za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć opiekuńczo - wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym w bezpośrednim kontakcie z osobą prowadzącą...   więcej>>>


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!
Od 25 maja br. szkoła organizuje konsultacje indywidualne i grupowe dla uczniów klas VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów...   więcej>>>
Święty Jan Paweł II - patron Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym...   więcej>>>


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!
Od 18 maja br. istnieje możliwość za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia w realizacji zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby rodzice tych uczniów przekazali telefonicznie stosowną informację do sekretariatu szkoły...   więcej>>>


INFORMACJA DLA RODZICÓW


Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu "ZDALNA SZKOŁA", który został uruchomiony przez ministerstwa edukacji oraz cyfryzacji w związku z epidemią koronawirusa, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym będzie udostępniać (wypożyczać) do bezpłatnego użyczenia uczniom szkolne laptopy na czas zdalnego nauczania...  więcej>>>


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!
Od 11 maja br. oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym będą otwarte. W związku z zaleceniem MEN, w pierwszej kolejności z zajęć realizowanych w oddziałach przedszkolnych w PSP im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu...   więcej>>>


INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS ZEROWYCH

Przygotowana przez szkołę "INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ" jest gotowa do odebrania w sekretariacie szkoły. Decyzja o terminie odbioru dokumentu należy do Państwa.


INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Dzień 01.05. 2020r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zajęcia online i konsultacje z nauczycielami nie będą się odbywać.


HARCERSKA AKCJA LETNIA

Harcerze z 8 Drużyny Harcerskiej przymierzają się do organizacji obozu harcerskiego na Mazurach w terminie 14 - 27 lipca 2020 (oczywiście jeżeli będzie to możliwe). Informacji udziela drużynowa Klaudia Mercik - tel. 733596584.


Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka. "Znamię! Znam je?"

Nasza szkoła przystąpiła do programu promującego zdrowie, mającego na celu poznanie przyczyn, objawów i sposobów zapobiegania czerniakowi skóry. Program skierowany był do uczniów klas 7. i 8...    więcej>>>


Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone do 24 maja 2020 r.

Informuję, że na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do dnia 24 maja 2020 r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

W dniu 20 kwietnia 2020 r. w godz. 17.00-18.00 odbędzie się dzień otwarty szkoły on-line. Wychowawcy i nauczyciele w tym terminie będą pełnić dyżury konsultacyjne on-line za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS.


Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone do 26 kwietnia 2020 r.

Informuję, że na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do dnia 26 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.642) przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.
    Niech Zmartwychwstały Chrystus
    oświeca drogi codziennego życia,
       obdarza błogosławieństwem
   i pomaga życie czynić szczęśliwym.

Wesołych i ciepłych świąt Wielkanocnych!


NOWE SALE LEKCYJNE

Remont sal lekcyjnych w naszej szkole - czytaj!!!


INFORMACJA DLA RODZICÓW i UCZNIÓW

W dniach 9-14.04.2020 r. zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego trwać będzie WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA.
Zajęcia online i konsultacje z nauczycielami nie będą się odbywać.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że termin rekrutacji został wydłużony do 9 kwietnia 2020 r.
Karty zapisu można składać w formie elektronicznej na adres pspkw@wp.pl


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo. W związku z zaistniałą sytuacją wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w najbliższym czasie nauczyciele będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Bardzo proszę o śledzenie informacji na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym "LIBRUS".
Prosimy również aby śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

  • GIS: https://gis.gov.pl - czytaj!!!
  • MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja - czytaj!!!
  • MZ: https://www.gov.pl/web/zdrowie - czytaj!!!


 


INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r., zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II zostają zawieszone na dwa tygodnie. 12 i 13 marca br. to dni, w których w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły.
   więcej>>>


INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

W dniach 9-11.03.2020 r. odbywać się będą Szkolne Rekolekcje Wielkopostne. Zajęcia w tych dniach kończyć się będą planowo. Działać będzie świetlica szkolna. Udział w rekolekcjach jest dobrowolny.

Program Rekolekcji Wielkopostnych 2020 - czytaj!!!


INFORMACJA PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

      "CO MUSISZ WIEDZIEĆ KORONAWIRUSIE"- czytaj!!!


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie informujemy, aby w razie wystąpienia objawów grypopodobnych pozostawić dziecko w domu.

Jednocześnie przekazujemy informację Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Chin, Północnych Włoch, Korei Południowej oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2.

Informacja dla osób powracających z Chin, Północnych Włoch, Korei Południowej oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną koronawirusem - czytaj!!!


Informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego

      Dlaczego trzeba myć ręce? - czytaj!!!

Jak zabezpieczyć się przed wichurą

      Bądź bezpieczny - czytaj!!!


Drodzy Rodzice naszych przyszłych uczniów!

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Krościenko Wyżne. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym informuję, że nabór zarówno do klasy pierwszej jak i oddziału przedszkolnego przy naszej szkole będzie trwał od 17. 02. 2020 r. do 13. 03 2020 r. (termin postępowania uzupełniającego- od 01.06. 2020 r. do 08.06. 2020 r.)
Zachęcam do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji do klasy pierwszej oraz Regulaminem rekrutacji do oddziału przedszkolnego. Regulaminy dostępne są na szkolnej stronie www.spkw.pl , w sekretariacie szkolnym i na szkolnej tablicy ogłoszeń.
Wypełnione wnioski rekrutacyjne (wraz z załącznikami - jeżeli są potrzebne) należy składać w sekretariacie szkoły - osobiście, poprzez pocztę lub przesyłając elektronicznie skan wypełnionego i podpisanego wniosku na adres: pspkw@wp.pl

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego - pobierz

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej - pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - pobierz

Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy - pobierz

Wniosek zapisu dziecka spoza obwodu szkolnego do pierwszej klasy - pobierz


Informacja dla rodziców

W dniu 10 lutego 2020 r. o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie rodziców uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą uczestniczyć w zajęciach "Wychowanie do życia w rodzinie". Na spotkaniu omawiane będą cele i treści realizowanego programu nauczania.


Informacja dla rodziców

W związku z remontem sal lekcyjnych oddziały zerowe są chwilowo przeniesione do pomieszczeń w suterenach.
Klasa 0a- sala nr 27
Klasa 0b- sala nr 26
Remont wpłynie korzystnie na estetykę i funkcjonalność pomieszczeń.
Za utrudnienia przepraszamy !


Publiczna Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym została zakwalifikowana do projektu "Ferie z ekonomią" realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w okresie od 04.12.2019 r. - 30.06.2020 r. Projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej. Są to dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii...    więcej>>>


Zajęcia podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020 - czytaj!


Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach 2-3.01.2020 r. posiłki dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym nie będą wydawane. Szkoła będzie zapewniać posiłki dla uczniów od 7.01.2020 r.

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
       ©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym