38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 0134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowa

Prawa i obowiązki ucznia

Obowiązki ucznia:
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, w szczególności:
a) niespóźniania się na lekcje,
b) nieopuszczania lekcji bez ważnej przyczyny,
c) usprawiedliwiania każdej nieobecność lub spóźnienia się na zajęcia w terminie 2 tygodni,
d) czynnego, w miarę swoich możliwości, uczestniczenia w lekcjach,
e) przestrzegania ustalonych przez nauczyciela zasad dyscypliny i porządku w czasie lekcji,
f) szanowania godności osoby nauczyciela,
g) uzupełniania braków wynikłych z absencji,
h) systematycznego przygotowania się do każdej lekcji,
i) starannego wykonania pracy domowęj,
j) starannego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, zgodnie z wymogami nauczyciela,
k) przyswajania treści programowych zgodnie ze swoimi możliwościami,
l) uczestniczenia we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, w miarę możliwości,
m) współdziałania z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z planu pracy SU, innych organizacji i potrzeb środowiska,
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Każdy uczeń w szczególności:
a) szanuje godność osobistą, dobre imię i własność drugiego człowieka.
b) używa na co dzień: dzień dobry, do widzenia, cześć, dziękuję, proszę, przepraszam,
c) prowadzi dyskusję zgodnie z jej zasadami,
d) przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgarności, lekceważeniu obowiązków ucznia, dewastacji szkoły i otoczenia,
e) szanuje poglądy i przekonania innych.
f) naprawia wyrządzone szkody, samodzielnie lub korzystając z pomocy rodziców,
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój. Każdy uczeń :
a) przestrzega ogólnych zasad BHP na terenie szkoły i poza nią,
b) bezwzględnie przestrzega zasady : "uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania alkoholu i innych środków odurzających na terenie szkoły i poza nią",
c) używa w szkole wyłącznie obuwia zastępczego,
d) pozostawia okrycie zewnętrzne w szatni,
e) dba o zdrowie własne i innych, o czystość osobistą i schludny wygląd zewnętrzny,
f) używa ubioru estetycznego, czystego dostosowanego do wieku i warunków szkolnych,
g) powiadamia nauczycieli o zauważonych zagrożeniach życia i zdrowia tj. wyrwanych kontaktach, wybitych szybach, zniszczeniach szatni itp.,
4) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, a szczególnie uczeń zawsze:
a) szanuje sprzęt i wyposażenie szkoły, nie niszczy go, lecz wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem,
b) dba o estetykę sal lekcyjnych, a tym samym o zieleń oraz dekorację. Po zakończeniu lekcji uczniowie pozostawiają sale lekcyjne w należytym porządku, a o ewentualnych brakach powiadamią przewodniczącego samorządu klasy i wychowawcę, c) nie zaśmieca szkoły i jej placów,
d) nie krzyczy, nie biega podczas przerw,
e) nie przeszkadza nauczycielowi, koleżankom i kolegom w czasie lekcji,
f) ma przy sobie "aktualny dowód tożsamości" tj. legitymację szkolną, g) przestrzega zasady: "nie wolno przywłaszczać żadnej własności drugiego człowieka, szkoły lub innej instytucji",
h) nie wywołuje bójki i nie bierze w niej udziału, nie wyłudza pieniędzy od kolegów,
i) pełni dyżur w szkole wg ułożonego planu,
j) zna i przestrzega obowiązujące zasady funkcjonowania biblioteki, świetlicy i pracowni przedmiotowych,
k) respektuje uchwały i realizuje program Samorządu Szkolnego,
l) wykonuje polecenia nauczyciela, wychowawcy i innych pracowników szkoły, a także pilnujących porządku kolegów - dyżurnych,
2. Ponadto uczeń ma obowiązek:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach i w życiu szkoły,
2) być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
3) gromadzić informacje bibliograficzne związane z patronem szkoły.
4) szanować symbole szkoły,
5) posiadać i szanować legitymację szkolną,
6) naprawiać wyrządzone szkody materialne.

Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej, a w szczególności:
a) zapoznania się z programem nauczanego przedmiotu zwłaszcza z podstawą programową na dany rok dla swej klasy,
b) znajomość celu lekcji oraz swoich zadań lekcyjnych
c) jasnego i zrozumiałego dla niego przekazu treści lekcji oraz dodatkowej pomocy od nauczyciela w formie ukierunkowanego instruktażu i powtórnego skontrolowania wiadomości,
d) zadawania pytań nauczycielom w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji i uzyskania odpowiedzi na nie,
e) określenia zasad prowadzenia zeszytów przedmiotowych,
f) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia - do jednego sprawdzianu w ciągu 1 dnia, a w ciągu tygodnia nie więcej niż 3,
g) różnorodności zajęć w każdym dniu tygodnia, przy czym:
- "kartkówka" - winna być formą bieżącej kontroli wiadomości obejmującą zakres treściowy ostatnich 2-3 tematów, a czas przeznaczony na nią nie może przekraczać 1/3 czasu lekcji,
- "test" - zaplanowany na całą lekcję (czy dwie lekcje) i obejmujący treści całego działu (lub też części działu programu nauczania),
h) uczeń powinien być poinformowany, co najmniej na 7 dni przed przewidywanym sprawdzianem przez podanie informacji o planowanym sprawdzianie z zapisem w dzienniku lekcyjnym.
i) w ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej dwa sprawdziany, ale nie więcej niż jeden dziennie,
j) wykorzystania przerw międzylekcyjnych wyłącznie do odpoczynku i regeneracji sił.
2. Pełnego wypoczynku w czasie ferii i przerw świątecznych. Na okres ten nie zadaje się prac domowych, z wyjątkiem lektur z języka polskiego.
3. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności.
4. Przebywania w budynku szkolnym odpowiadającym ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Udziału w zajęciach szkolnych realizowanych zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy i nauki.
6. Poszanowania swojej godności, dobrego imienia oraz swojej własności osobistej ze strony koleżanek, kolegów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.
7. Zachowania tajemnicy swoich spraw powierzonych wychowawcom i nauczycielom.
8. Korzystania z form pomocy doraźnej (materialnej, żywieniowej, zdrowotnej), jakimi dysponuje szkoła.
9. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym:
1) nazywania go wyłącznie z imienia lub nazwiska przez nauczycieli i kolegów.
2) traktowanie go na równi z innymi uczniami, bez względu na jego sytuacje rodzinna bądź materialną.
3) współpracy z nauczycielami na bazie partnerskich stosunków, z zachowaniem autorytetu nauczyciela i osób starszych.
10. Swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób:
1) przedstawienia wychowawcy swoich wniosków odnośnie życia szkoły w czasie godzin wychowawczych, spotkań pozalekcyjnych.
2) wpływania na życie szkoły w ramach pracy samorządu szkolnego lub klasowego.
11. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
1) uczestnictwa w zespołach, kołach zainteresowań organizowanych przez szkołę.
2) reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach sportowych i innych.
3) Realizowania indywidualnego programu lub toku nauczania po otrzymaniu zgody od dyrektora.
12. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny wiedzy, umiejętności i zachowania, poprzez:
1) udzielanie informacji co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel.
2) oceniania w pełnej, sześciostopniowej skali,
3) informacje odnośnie kryteriów ocen z zachowania ustalonych przez Radę Pedagogiczna po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
4) zgłoszenia chęci poprawienia oceny i uwzględnienie tej prośby przez nauczyciela w terminie 2 tygodni.
5) recenzji i oceny pracy pisemnej do 2 tygodni.
6) umotywowanie, na własną prośbę, oceny z odpowiedzi ustnej.
7) otrzymania, na jego prośbę, sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych do domu na czas określony (nie dłużej niż 3 dni).
8) informacji o wystawionych mu stopniach okresowych (rocznych) co najmniej na tydzień przed posiedzeniem plenarnym Rady Pedagogicznej, a o stopniach niedostatecznych i proponowanej ocenie nieodpowiedniej z zachowania na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku szkolnego).
9) stopień ustala nauczyciel danego przedmiotu, a ocenę z zachowania wychowawca klasy po wysłuchaniu opinii innych nauczycieli i uczniów.
13. Do ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
1) równomiernego stosowania form kontroli ustnych i pisemnych (kartkówki, sprawdziany, test, zadanie klasowe),
2) znajomości zakresu materiału przewidzianego do kontroli,
3) określenia stawianych wymagań,
4) określenia przez nauczyciela zakresu, treści i terminu sprawdzianu pisemnego, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
5) zasady, że w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w tygodniu najwyżej dwa,
6) w razie nieprzygotowania się do lekcji, w sytuacjach uzasadnionych, może być usprawiedliwiony przez nauczyciela - raz lub dwa razy w ciągu semestru ( w zależności od tygodniowej liczby godzin danego przedmiotu),
7) składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena okresowa (roczna) jest jego lub rodziców zdaniem zaniżona.
8) wnioski o egzamin sprawdzający powinny być składane do dyrektora szkoły.
14. Wnioskowanie o pomoc w przypadku trudności w nauce;
1) powtórzenia przez nauczyciela niezrozumiałych partii materiału w czasie lekcji lub po lekcjach,
2) eliminowania braków w wiadomościach podczas zajęć wyrównawczych,
3) uzupełnianie wiadomości w ramach pomocy koleżeńskiej zorganizowanej przez wychowawcę,
15. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, a szczególnie:
1) udzielania pomocy przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na wniosek rodziców bądź nauczyciela, wychowawcy.
2) korzystania z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, takich jak: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i inne,
16. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas zajęć pozalekcyjnych na określonych zasadach.
17. Wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole, a szczególnie:
1) wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych,
2) udział w opracowaniu regulaminu działania samorząd,
3) udział w wyborze opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
4) stawiania wniosków i opinii w ramach kompetencji samorządu - do wszystkich organów szkoły,
5) informacji odnośnie pracy Samorządu Uczniowskiego lub innych organizacji,
6) wydawania gazetki szkolnej.

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym.  Wszelkie prawa zastrzeżone.                          admin Administrator strony