38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 0134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowa

Wyprawka szkolna (rok szkolny 2012/2013)

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie MEN-u w roku 2012 Programem są objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej.
W tym roku zmianom ulegają kryteria dostępu do pomocy. Zwiększony jest próg dochodów na członka rodziny, pozwalający na uzyskanie dofinansowania z Programu. Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej mogą ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Rodzice uczniów pozostałych klas objętych Programem w dalszym ciągu będą mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej).

Jednocześnie w przypadku uczniów klasy I szkoły podstawowej zrezygnowano z udzielania pomocy poza kryterium dochodowym ze względu na objęcie tej grupy wsparciem uzależnionym od wyższego poziomu dochodu w rodzinie.

Programem będą także objęci uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:

   •   180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
   •   210 zł dla uczniów klas IV oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok 2012/2013    pobierz>>>

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym.  Wszelkie prawa zastrzeżone.                          admin Administrator strony