38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 0134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowa

Uwaga!
Program "Wyprawka szkolna"


Rodzice uczniów, którzy są zainteresowani otrzymaniem pomocy finansowej na zakup podręczników z programu "Wyprawka szkolna", proszeni są o składanie w sekretariacie szkoły odpowiednich wniosków wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w terminie do 10 września 2014 r. (w godzinach od 8.00 do 15.30).
Wnioski można otrzymać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

Kto może starać się o pomoc?
O pomoc finansową mogą ubiegać się rodzice uczniów klas II, III, VI oraz rodzice uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową -w tym z afazją, z autyzmem - w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży i spełniający jednocześnie kryterium dochodowe: dochód netto na 1 osobę w rodzinie do 539 zł (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych).
Rodzice uczniów niepełnosprawnych mają prawo ubiegać się o dofinansowanie niezależnie od dochodu.

Jakie stawki dofinansowania?
Dofinansowanie do zakupu podręczników w roku 2014 wynosi:
- do 225 zł dla ucznia klasy II i III szkoły podstawowej oraz ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi
- do 325 zł dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej oraz ucznia klasy IV - VI słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Jakie dokumenty należy złożyć?
• Wypełniony wniosek o przyznanie "Wyprawki szkolnej".
• Zaświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie ucznia (kwota netto, dane z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zarejestrowane w urzędzie pracy, dołączają zaświadczenie o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna.
• Załączniki wymienione w punkcie 2. Wniosku o przyznanie "Wyprawki szkolnej".


WNIOSEK o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok 2014/2015    pobierz>>>

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym.  Wszelkie prawa zastrzeżone.                          admin Administrator strony